ไทย

แปลหนังสือสำคัญและเอกสารต่าง ฯ  

เช่น สูติบัตร   ใบสำคัญการสมรส   ใบรับรอง การหย่าร้าง   รายการทะเบียนบ้าน    รายงานผลการศึกษา    การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท    การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ  พินัยกรรม    ใบอนุญาตขับรถยนต์ จดหมาย    ฯลฯ

** ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย  NAATI  

 

 เป็นล่ามแปลสองต่อสองหรือในการประชุม

 เช่น ทนายความ หมอ ศาลตัดสิน โรงเรียน การประชุมธุระกิจ ฯลฯ

 

สอนภาษาไทย

 

ล่าม

Geoff Case (อจ. เจฟ เคส) เป็นชาวออสเตรลีย ภาษา อังกฤษเป็นภาษาแม่

 

ชำนาญในการใช้ภาษาไทยตั้งแต่ ปี ค.ศ.๑๙๗๔ ( พ.ศ.๒๕๑๗)

ติดต่อทื่

Email: translate@teltai.com.au

โทร. 0418 465 022

ณ ที่ Warilla, NSW, 2528, Australia

Previous page: Services Offered Next page: Contact